O FIRMIE

RODO

P.H.U. "ATUS", ul. Piotrkowska 31, 42-202 CzęstochowaCzęstochowa, 24.05.2018r.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku zbierania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, realizując obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przekazujemy poniższe informacje.

Administratorem danych osobowych jest P.H.U. "ATUS", ul. Piotrkowska 31, 42-202 Częstochowa, e-mail: info@phu-atus.com.pl, reprezentowanym przez Jana Gontkowskiego (zwanego dalej Administratorem).

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Administratorze ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży oraz innych dokumentów
- rozpatrywanie reklamacji
- wystawianie dokumentów handlowych oraz dokumentów z tym związanych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane:

1) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
2) operatorom dostarczającym przesyłki kurierskie i pocztę
3) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych
z prowadzoną działalnością, w tym dostawcom rozwiązań i usług IT
oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy, zamówienia lub kontraktu jest równoznaczne ze zgodą powierzającego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w tym zakresie
Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach gdy dane
te przestaną być potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także
jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia
danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.